ID Title, Authors with Affiliations
4

Oh My Mistake!: Toward Realistic Dialogue State Tracking including Turnback Utterances


Takyoung Kim (Korea University); Yukyung Lee (korea university); Hoonsang Yoon (Korea University); Pilsung Kang (Korea Univeristy); Junseong Bang (ETRI); Misuk Kim (Sejong University)
6

A GlobalPointer based Robust Approach for Information Extraction from Dialog Transcripts


Yanbo J. Wang (LYZD-FinTech Co., LTD); Sheng Chen (LYZD-FinTech Co., LTD); Hengxing Cai (4Paradigm Inc.); Wei Wei (Xi'an University of Technology); Kuo Yan (LYZD-FinTech Co. LTD); Zhe Sun (LYZD-FinTech Co. LTD); Hui Qin (LYZD-FinTech Co. LTD); Yuming Li (University of Auckland); Xiaochen Cai (Nanjing University)
7

A Token-pair Framework for Information Extraction from Dialog Transcripts in SereTOD Challenge


Chenyue Wang (Peking University); Xiangxing Kong (NetEase Games AI Lab); Mengzuo Huang (NetEase Games AI Lab); Feng Li (NetEase Games AI Lab); Jian Xing (NetEase Games AI Lab); Weidong Zhang (NetEase Games AI Lab); Wuhe Zou (NetEase Games AI Lab)
11

Prompt Learning for Domain Adaptation in Task-Oriented Dialogue


Makesh Narsimhan Sreedhar (University of Wisconsin Madison); Christopher Parisien (NVIDIA)
12

Disentangling Confidence Score Distribution for Out-of-Domain Intent Detection with Energy-Based Learning


Yanan Wu (Beijing University of Posts and Telecommunications); Zhiyuan Zeng (Beijing University of Posts and Telecommunications); Keqing He (Beijing University of Posts and Telecommunications); Yutao Mou (Beijing University of Posts and Telecommunications); Pei Wang (Beijing University of Posts and Telecommunications); Yuanmeng Yan (Beijing University of Posts and Telecommunications); Weiran Xu (Beijing University of Posts and Telecommunications)
16

Semi-Supervised Knowledge-Grounded Pre-training for Task-Oriented Dialog Systems


Weihao Zeng (Beijing University of Posts and Telecommunications); Keqing He (Beijing University of Posts and Telecommunications); Zechen Wang (Beijing University of Posts and Telecommunications); Dayuan Fu (Beijing University of Posts and Telecommunications); Guanting Dong (Beijing University of Posts and Telecommunications); Ruotong Geng (Beijing University of Posts and Telecommunications); Pei Wang (Beijing University of Posts and Telecommunications); Jingang Wang (Meituan); Chaobo Sun (iQiyi.com Inc); Wei Wu (meituan); Weiran Xu (Beijing University of Posts and Telecommunications)
17

CMCC: A Comprehensive and Large-Scale Human-Human Dataset for Dialogue Systems


Yi Huang (China Mobile Research Institute); Xiaoting Wu (China Mobile Research Institute); Si Chen (CMCC); Wei Hu (China Mobile); Qing Zhu (China Mobile Research Institute); Junlan Feng (China Mobile Research Institute); Chao Deng (CMCC); Zhijian Ou (Tsinghua University); Jiangjiang Zhao (China Moblile Online)
18

State-Aware Adversarial Training for Controllable Dialogue Generation


Yi Huang (China Mobile Research Institute); Xiaoting Wu (China Mobile Research Institute); Wei Hu (China Mobile); Junlan Feng (China Mobile Research Institute); chao deng (CMCC)
19

Information Extraction and Human-Robot Dialogue towards Real-life Tasks: A Baseline Study with the MobileCS Dataset


Hong Liu (Tsinghua University); Hao Peng (Tsinghua University); Zhijian Ou (Tsinghua University); Juanzi Li (Tsinghua University); Yi Huang (China Mobile Research Institute); Junlan Feng (China Mobile Research Institute)
22

A Generative User Simulator with GPT-based Architecture and Goal State Tracking for Reinforced Multi-Domain Dialog Systems


Hong Liu (Tsinghua University); Yucheng Cai (Tsinghua University); Zhijian Ou (Tsinghua University); Yi Huang (China Mobile Research Institute); Junlan Feng (chinamobile)
23

Offline-to-Online Co-Evolutional User Simulator and Dialogue System


Dafeng Chi (Tsinghua University, Huawei Noah's Ark Lab); Yuzheng Zhuang (Huawei Noah's Ark Lab); Yao Mu (The University of Hong Kong); Bin Wang (Huawei Noah's Ark Lab); Jianzhu Bao (Harbin Institute of Technology, Shenzhen); Yasheng Wang (Noah's Ark Laboratory); Yuhan Dong (Tsinghua University); Xin Jiang (Huawei Noah's Ark Lab); Qun Liu (Huawei Noah's Ark Lab); Jianye Hao (Tianjin University)

EMNLP 2022 Findings Presented at SereTOD

1. Topic-Aware Response Generation in Task-Oriented Dialogue with Unstructured Knowledge Access
Yue Feng, Gerasimos Lampouras, Ignacio Iacobacci

2. Robust Task-Oriented Dialogue Generation with Contrastive Pre-training and Adversarial Filtering
Shiquan Yang, Xinting Huang, Jey Han Lau, Sarah Erfani

3. History-Aware Hierarchical Transformer for Multi-session Open-domain Dialogue System
Tong Zhang, Yong Liu, Boyang Li, Zhiwei Zeng, Pengwei Wang, Yuan You, Chunyan Miao, Lizhen Cui

4. Explainable Slot Type Attentions to Improve Joint Intent Detection and Slot Filling
Kalpa Gunaratna, Vijay Srinivasan, Akhila Yerukola, Hongxia Jin

5. DOROTHIE: Spoken Dialogue for Handling Unexpected Situations in Interactive Autonomous Driving Agents
Ziqiao Ma, Benjamin VanDerPloeg, Cristian-Paul Bara, Huang Yidong, Eui-In Kim, Felix Gervits, Matthew Marge, Joyce Chai

6. Controllable Dialogue Simulation with In-context Learning
Zekun Li, Wenhu Chen, Shiyang Li, Hong Wang, Jing Qian, Xifeng Yan

7. DialogUSR: Complex Dialogue Utterance Splitting and Reformulation for Multiple Intent Detection
Haoran Meng, Zheng Xin, Tianyu Liu, Zizhen Wang, he feng, Binghuai Lin, Xuemin Zhao, Yunbo Cao, Zhifang Sui

8. Modeling Complex Dialogue Mappings via Sentence Semantic Segmentation Guided Conditional Variational Auto-Encoder
Bin Sun, Shaoxiong Feng, Yiwei Li, Weichao Wang, Fei Mi, Yitong Li, Kan Li

9. AssistSR: Task-oriented Video Segment Retrieval for Personal AI Assistant
Weixian Lei, DIFEI GAO, Yuxuan Wang, Dongxing Mao, Zihan Liang, Lingmin Ran, Mike Zheng Shou

10. Doc2Bot: Accessing Heterogeneous Documents via Conversational Bots
Haomin Fu, Yeqin Zhang, Haiyang Yu, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Yongbin Li, Cam Tu Nguyen

11. Diving Deep into Modes of Fact Hallucinations in Dialogue Systems
Souvik Das, Sougata Saha, Rohini Srihari

12. Is MultiWOZ a Solved Task? An Interactive TOD Evaluation Framework with User Simulator
Qinyuan Cheng, Linyang Li, Guofeng Quan, Feng Gao, xiaofeng mou, Xipeng Qiu

13. Keep Me Updated! Memory Management in Long-term Conversations
Sanghwan Bae, Donghyun Kwak, Soyoung Kang, Min Young Lee, Sungdong Kim, Yuin Jeong, Hyeri Kim, Sang-Woo Lee, Woomyoung Park, Nako Sung