Schedule - December 7, 2022

Virtually with EMNLP main venue (Abu Dhabi). Click here to join the Workshop!


Abu Dhabi
(UTC+4)
Beijing
(UTC+8)
Event

04:50-05:00 08:50-09:00 Opening Remarks (10 min)
05:00-05:40 09:00-09:40 Invited Talk 1 - Dilek Hakkani-Tur (40 min)
05:40-06:00 09:40-10:00 Break (20 min)
06:00-07:00 10:00-11:00 Oral Session 1 (Semi-Supervised Dialogue Systems) (15min * 4)
07:00-08:00 11:00-12:00 Oral Session 2 (Information Extraction and Knowledge-Grounded Dialogue Systems) (15min * 4)

08:00-09:00 12:00-13:00 Lunch (1 hour)

09:00-09:40 13:00-13:40 Invited Talk 2 - Jason Williams (40 min)
09:40-10:40 13:40-14:40 Oral Session 3 (Reinforced Dialogue Systems) (15min * 4)
10:40-11:00 14:40-15:00 Break (20 min)
11:00-11:40 15:00-15:40 Invited Talk 3 - Pascale Fung (40 min)
11:40-12:40 15:40-16:40 Oral Session 4 (Dialogue Datasets) (15min * 4)
12:40-13:40 16:40-17:40 Poster Session (1 hour)
13:40-13:50 17:40-17:50 SereTOD Challenge Awards (10 min)
13:50-14:30 17:50-18:30 Panel (40 min)
14:30 18:30 Closing

The time is in UTC+8.

Oral Session 1 (Semi-Supervised Dialogue Systems)

Session Chair: Bing Liu

10:00-10:15 Semi-Supervised Knowledge-Grounded Pre-training for Task-Oriented Dialog Systems
Weihao Zeng, Keqing He, Zechen Wang, Dayuan Fu, Guanting Dong, Ruotong Geng, Pei Wang, Jingang Wang, Chaobo Sun, Wei Wu, Weiran Xu

10:15-10:30 Prompt Learning for Domain Adaptation in Task-Oriented Dialogue
Makesh Narsimhan Sreedhar, Christopher Parisien

10:30-10:45 Controllable Dialogue Simulation with In-context Learning
Zekun Li, Wenhu Chen, Shiyang Li, Hong Wang, Jing Qian, Xifeng Yan

10:45-11:00 Robust Task-Oriented Dialogue Generation with Contrastive Pre-training and Adversarial Filtering
Shiquan Yang, Xinting Huang, Jey Han Lau, Sarah Erfani

Oral Session 2 (Information Extraction and Knowledge-Grounded Dialogue Systems)

Session Chair: Kai Yu

11:00-11:15 Information Extraction and Human-Robot Dialogue towards Real-life Tasks: A Baseline Study with the MobileCS Dataset
Hong Liu, Hao Peng, Zhijian Ou, Juanzi Li, Yi Huang, Junlan Feng

11:15-11:30 Explainable Slot Type Attentions to Improve Joint Intent Detection and Slot Filling
Kalpa Gunaratna, Vijay Srinivasan, Akhila Yerukola, Hongxia Jin

11:30-11:45 Topic-Aware Response Generation in Task-Oriented Dialogue with Unstructured Knowledge Access
Yue Feng, Gerasimos Lampouras, Ignacio Iacobacci

11:45-12:00 Doc2Bot: Accessing Heterogeneous Documents via Conversational Bots
Haomin Fu, Yeqin Zhang, Haiyang Yu, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Yongbin Li, Cam Tu Nguyen

Oral Session 3 (Reinforced Dialogue Systems)

Session Chair: Yi Huang

13:40-13:55 A Generative User Simulator with GPT-based Architecture and Goal State Tracking for Reinforced Multi-Domain Dialog
Hong Liu, Yucheng Cai, Zhijian Ou, Yi Huang, Junlan Feng

13:55-14:10 Offline-to-Online Co-Evolutional User Simulator and Dialogue System
Dafeng Chi, Yuzheng Zhuang , Yao Mu, Bin Wang, Jianzhu Bao, Yasheng Wang, Yuhan Dong, Xin Jiang, Qun Liu, Jianye Hao

14:10-14:25 State-Aware Adversarial Training for Controllable Dialogue Generation
Yi Huang, Xiaoting Wu, Wei Hu, Junlan Feng, chao deng

14:25-14:40 Is MultiWOZ a Solved Task? An Interactive TOD Evaluation Framework with User Simulator
Qinyuan Cheng, Linyang Li, Guofeng Quan, Feng Gao, xiaofeng mou, Xipeng Qiu

Oral Session 4 (Dialogue Datasets)

Session Chair: Jiangjiang Zhao

15:40-15:55 CMCC: A Comprehensive and Large-Scale Human-Human Dataset for Dialogue Systems
Yi Huang, Xiaoting Wu, Si Chen, Wei Hu , Qing Zhu, Junlan Feng, Chao Deng, Zhijian Ou, Jiangjiang Zhao

15:55-16:10 DOROTHIE: Spoken Dialogue for Handling Unexpected Situations in Interactive Autonomous Driving Agents
Ziqiao Ma, Benjamin VanDerPloeg, Cristian-Paul Bara, Huang Yidong, Eui-In Kim, Felix Gervits, Matthew Marge, Joyce Chai

16:10-16:25 AssistSR: Task-oriented Video Segment Retrieval for Personal AI Assistant
Weixian Lei, DIFEI GAO, Yuxuan Wang, Dongxing Mao, Zihan Liang, Lingmin Ran, Mike Zheng Shou

16:25-16:40 DialogUSR: Complex Dialogue Utterance Splitting and Reformulation for Multiple Intent Detection
Haoran Meng, Zheng Xin, Tianyu Liu, Zizhen Wang, he feng, Binghuai Lin, Xuemin Zhao, Yunbo Cao, Zhifang Sui

Poster Session

Session Chair: Yakun Li

1. A GlobalPointer based Robust Approach for Information Extraction from Dialog Transcripts
Yanbo J. Wang, Sheng Chen, Hengxing Cai, Wei Wei, Kuo Yan, Zhe Sun, Hui Qin, Yuming Li, Xiaochen Cai

2. A Token-pair Framework for Information Extraction from Dialog Transcripts in SereTOD Challenge
Chenyue Wang, Xiangxing Kong, Mengzuo Huang, Feng Li, Jian Xing, Weidong Zhang, Wuhe Zou

3. Disentangling Confidence Score Distribution for Out-of-Domain Intent Detection with Energy-Based Learning
Yanan Wu, Zhiyuan Zeng, Keqing He, Yutao Mou, Pei Wang, Yuanmeng Yan, Weiran Xu

4. Oh My Mistake!: Toward Realistic Dialogue State Tracking including Turnback Utterances
Takyoung Kim, Yukyung Lee, Hoonsang Yoon, Pilsung Kang, Junseong Bang, Misuk Kim

5. History-Aware Hierarchical Transformer for Multi-session Open-domain Dialogue System
Tong Zhang, Yong Liu, Boyang Li, Zhiwei Zeng, Pengwei Wang, Yuan You, Chunyan Miao, Lizhen Cui

6. Modeling Complex Dialogue Mappings via Sentence Semantic Segmentation Guided Conditional Variational Auto-Encoder
Bin Sun, Shaoxiong Feng, Yiwei Li, Weichao Wang, Fei Mi, Yitong Li, Kan Li

7. Diving Deep into Modes of Fact Hallucinations in Dialogue Systems
Souvik Das, Sougata Saha, Rohini Srihari

8. Keep Me Updated! Memory Management in Long-term Conversations
Sanghwan Bae, Donghyun Kwak, Soyoung Kang, Min Young Lee, Sungdong Kim, Yuin Jeong, Hyeri Kim, Sang-Woo Lee, Woomyoung Park, Nako Sung