Organizers

 • Zhijian Ou, Tsinghua University
 • Junlan Feng, China Mobile
 • Juanzi Li, Tsinghua University
 • Program Committee

 • Lu Chen, Shanghai Jiaotong University
 • He He, New York University
 • Yi Huang, China Mobile Research
 • Bing Liu, Facebook
 • Yang Liu, Amazon
 • Verena Rieser, Heriot-Watt University
 • Rui Yan, Renmin University of China
 • Koichiro Yoshino, RIKEN
 • Kai Yu, Shanghai Jiaotong University
 • Jiangjiang Zhao, China Mobile Online Services